mantras

Mul Mantra  Snatam Kaur

Gobinday Mukunday  Gurunam Singh

Ung Sung Wahe Guru  Simrit

Ek Ong Kar Sat Gur Prasaad Jai Jagdeesh

Ra Ma Da Sa Jai Kartar

Antna Siphti Simrit